Architectural Design of CIQ Building, Singkhon Dan

การศึกษารูปแบบแนวคิดของแบบขั้นต้นตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาด่านสิงขร และจัดทำเป็นแบบร่าง (งานออกแบบขั้นต้นและจัดทำทัศนียภาพ) ,แบบสำหรับก่อสร้างตามรายละเอียดที่มีตามที่ระบุไว้


APPOINTMENT

2015

STATUS

PUBLIC BUILDING


COMPLETION

CLIENT

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถานที่ : ด่านสิงขร ตำพลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์


AREA

พื้นที่(ยาว 207 เมตร)

RESPONSIBILITY

AAT


PROJECT VALUE

ASSOCIATED FIRM