KMC Hospital Internal

เป็นโรงพยาบาลเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ และหอพักผู้ป่วย 60 เตียง โดยเป็นโรงพยาบาลที่เน้นด้านการรักษาผู้สูงอายุ รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตามมามาตรฐานสากล


APPOINTMENT

2020 – 2021

STATUS

PUBLIC BUILDING


COMPLETION

CLIENT

มูลนิธิ สจล.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


AREA

30,446 SQ.M.

RESPONSIBILITY


PROJECT VALUE

ASSOCIATED FIRM