Multipurpose Learning Center Building Phibunsongkhram Rajabhat University

ออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียน
รู้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของนักศึกษา โดยเป็นอาคารที่มีความทันสมัยและมีระบบ IT ที่สมบูรณ์
สำหรับผู้ใช้งานอาคาร มีเอกลักษณ์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและการใช้วัสดุให้สอดรับกับ “Green University”


APPOINTMENT

2015

STATUS

PUBLIC BUILDING


COMPLETION

CLIENT

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก


AREA

29,176 SQ.M.

RESPONSIBILITY

AAT


PROJECT VALUE

ASSOCIATED FIRM