Satit international School

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเป็นโรงเรียนอนุบาล 1 ชั้น ประกอบไปด้วย ห้องเรียน 6 ห้อง รองรับนักเรียนจำนวน 120 คน โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นปี ชั้นปีละ 2 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ 2 ห้อง โดยทางสถาปนิกได้รับโจทย์เรื่องแนวความคิดให้ภาพลักษณ์นอกอาคารให้มีความเป็นอวกาศ จากนโยบาย ของสถาบัน ทางสถาปนิกจึงได้ตีความเพื่อตอบโจทย์ ระหว่างอวกาศกับเด็ก จึงทำให้นึกถึงคำว่า SPACE สถาปนิกมีแนวความคิดที่ฉีกกรอบความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับโรงเรียนเด็กเล็ก ที่ต้องมีการควบคุมดูแล และป้องกัน เพื่อไม่ให้เด็กเกิดอันตราย หรือได้รับบาดเจ็บ ด้วยการออกแบบโรงเรียนไม่เน้นการควบคุมเด็กจนมากเกินไป ซึ่งเด็กอาจจะล้มบ้าง บาดเจ็บบ้างเป็นเรื่องธรรมดา สิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตจริงต่อไปในอนาคต ในส่วนของพื้นที่สนามสุริยะ (สนามเด็กเล่น) มีแนวความคิดจากการจำลองลักษณะเด่นของดวงดาวแต่ละดวงเข้ามาใช้ เพื่อส่งเสริมจินตนาการและปลุกฝังแนวคิดด้านอวกาศให้แก่นักเรียนผ่านการเล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ


APPOINTMENT

2021

STATUS

PUBLIC BUILDING


COMPLETION

CLIENT

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS)


AREA

4,801 SQ.M.

RESPONSIBILITY

AAT


PROJECT VALUE

ASSOCIATED FIRM